پروانه ایجاد و بهره‌برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP) شرکت داده گسترعصرنوین (های‌وب) به شماره ۱۱-۹۴-۱۰۰

received-licenses-fcp


پروانه ایجاد شبکه و ارائه خدمات رادیو ترانک عمومی شرکت داده گسترعصرنوین (های‌وب)

received-licenses-trunk


پروانه انتقال داده مبتنی فناوری بیسیم ثابت شرکت داده گسترعصرنوین (های‌وب)

received-licenses-fwa