سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي (www.cra.ir) با استناد به ماده ۷ قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فنآوري اطلاعات مصوب ۱۳۸۲/۹/۱۹ مجلس شوراي اسلامي از تجميع معاونت امور مخابراتي وزارت ارتباطات و فنآوري اطلاعات و اداره كل ارتباطات راديويي، به منظور ايفاي وظايف و اختيارات حاكميتي، نظارتي و اجرايي در بخش تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي وابسته به وزارت ارتباطات و فنآوري اطلاعات تاسيس شده است. اين سازمان يك نهاد مستقل قانونگذار و نظارتي است كه نقش آن رقابتي كردن بازار ارائه خدمات مخابراتي و بالا رفتن كيفيت خدمات آنهاست. ميزان اهميت و نقش به سزاي اين نهاد در رونق بخش خصوصي از وظايفي كه برمبناي اساسنامه بر عهده آن گذاشته شده است مشخص مي‌باشد.

سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي (www.cra.ir) به منظور اجراي مصوبات كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات و تحقق اهداف و ايفاي وظايف مورد نظر در بخش ارتباطات راديويي تاسيس شده و رئيس اين سازمان معاون وزير می باشد.

گزارش شاخص‌های کیفیت خدمات سه ماهه سوم سال ۱۴۰۱
گزارش شاخص‌های کیفیت خدمات سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰
گزارش شاخص‌های کیفیت خدمات سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰
گزارش شاخص‌های کیفیت خدمات سه ماهه دوم سال ۹۹
گزارش شاخص‌های کیفیت خدمات سه ماهه اول سال ۹۹
گزارش شاخص‌های کیفیت خدمات سه ماهه چهارم سال ۹۸
گزارش شاخص‌های کیفیت خدمات سه ماهه سوم سال ۹۸
گزارش شاخص‌های کیفیت خدمات سه ماهه دوم سال ۹۸
گزارش شاخص‌های کیفیت خدمات سه ماهه اول سال ۹۸
گزارش شاخص‌های کیفیت خدمات سه ماهه چهارم سال ۹۷
گزارش شاخص‌های کیفیت خدمات سه ماهه سوم سال ۹۷
گزارش شاخص‌های کیفیت خدمات سه ماهه دوم سال ۹۷
گزارش شاخص‌های کیفیت خدمات سه ماهه اول سال ۹۷
گزارش شاخص‌های کیفیت خدمات سه ماهه چهارم سال ۹۶
گزارش شاخص‌های کیفیت خدمات سه ماهه سوم سال ۹۶
گزارش شاخص‌های کیفیت خدمات سه ماهه دوم سال ۹۶
گزارش شاخص‌های کیفیت خدمات سه ماهه اول سال ۹۶
گزارش شاخص‌های کیفیت خدمات سه ماهه چهارم سال ۹۵
گزارش شاخص‌های کیفیت خدمات سه ماهه سوم سال ۹۵
گزارش شاخص‌های کیفیت خدمات سه ماهه دوم سال ۹۵


اهم اهداف رگولاتوری

  • تثبیت جایگاه سیاست گذاری و نظارتی حاکمیت کلی و فاصله گرفتن از امور تصدی گری غیرضروری
  • تسهیل حضور بخش غیردولتی و ترغیب آن برای مشارکت حداکثری در عهده داری امور تصدی گری
  • حفظ منافع ملی
  • حفظ رقابت سالم در میان فعالان
  • ریشه کنی فساد