پوشش مودم MyFi - USB - تلفن همراه
مودم ثابت رومیزی (Indoor)
مودم ثابت فضای باز (Outdoor)

همانطور که در نقشه قابل مشاهده است یک نقطه جغرافیایی به لحاظ پوشش شبکه 4G می تواند قرمز تیره، قرمز متوسط یا قرمز روشن باشد، که مطابق راهنما قرمز تیره متناظر با پوشش مودم MyFi - USB - تلفن همراه ، قرمز متوسط معادل با پوشش مودم رومیزی (Indoor) و همچنین طوسی به معنای پوشش دهی از طریق مودم فضای باز (Outdoor) است.

لازم به ذکر است در صورتی که پوشش دهی با استفاده از یک گیرنده در نواحی روشن تر میسر باشد، پوشش دهی در نواحی تیره تر نیز ممکن است.