بیسیم مدل H20
صدای قوی و واضح
بدنه مقاوم
ضد آب استاندارد IP67
GPS
بیسیم مدل H30
صدای قوی و واضح
بدنه مقاوم
ضد آب استاندارد IP67
GPS
بیسیم مدل STP9200
صدای قوی و واضح
بدنه مقاوم
ضد آب استاندارد IP67
GPS
بیسیم مدل T25
صدای قوی و واضح
بدنه مقاوم
ضد آب استاندارد IP67
GPS
بیسیم مدل STP9000
صدای قوی و واضح
بدنه مقاوم
ضد آب استاندارد IP67
GPS
بیسیم مدل H70
صدای قوی و واضح
بدنه مقاوم
ضد آب استاندارد IP67
GPS
بیسیم مدل STP8X000
صدای قوی و واضح
بدنه مقاوم
ضد آب استاندارد IP67
GPS
بیسیم مدل TE580
صدای قوی و واضح
بدنه مقاوم
ضد آب استاندارد IP67
GPS
بیسیم مدل M5
صدای قوی و واضح
بدنه مقاوم
ضد آب استاندارد IP67
GPS