امیر ساعتچی

مدیر مرکز داده

پست الکترونیک : a.saatchi@hiweb.ir

 
در صورتی که مشترک داده گستر عصر نوین می باشید