حقوق مشترکین


یکی از مزایای وجود رگولاتوری این است که زمینه حضور و مداخله حداکثری مشترکین را تامین و صرف نظر از کارکرد نظارتی این سازمان که موجب اریه کالا و خدمات با کیفیت و بهای مناسب می گردد، از بروز شکاف میان مشترکین و حقوق آنان دراین حوزه جلوگیری می نماید.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (www.cra.ir) می تواند با اتخاذ تدابیر مناسب، از موضع حاکمیت وارد عمل شده و حقوق مشترکین را تامین نماید.

بر این اساس مقررات مربوطه تحت عنوان مقررات روابط دارنده ی پروانه با مشترکین در ارایه خدمات شبکه ی انتقال داده ها تدوین شده و در پروانه لحاظ گردیده است :

روابط با مشترکین :

۱- مشخصات و نرخ خدمات باید به نحو مناسب و کامل، بطور رایگان به اطلاع متقاضیان و مشترکین رسانده شود.

۲- مکانی مناسب برای پاسخگویی به مشترکین و متقاضیان با آدرس دقیق و ساعت فعالیت معین به اطلاع آنان برسد .

۳- دارنده ی پروانه فقط خدماتی را می تواند ارائه و اعلام نماید که در شرایط دارنده ی پروانه و ضمائم آن قید شده است .

۴- خدمات قابل ارائه دارنده پروانه منحصر به محدوده جغرافیایی مقید در پروانه می باشد .

۵- دارنده ی پروانه ملزم به اعلام زمان شروع و مدت ثبت نام، چگونگی دریافت وجه، نحوه ی دریافت مدارک، زمان برقراری خدمات و دیگر موارد مقتضی به روش مناسب برای اطلاع استفاده کنندگان است.

۶- در صورت اختلاف بین دارنده پروانه و مشترکین و متقاضیان یا در صورتی که هر یک از طرفین به تعهدات خود عمل ننمایند، در مرحله ی اول از طریق مذاکره بین طرفین نسبت به رفع اختلاف اقدام خواهند نمود و در صورت عدم توافق، مرجع رسیدگی طبق شرط اعلام شده در شرایط پروانه عمل می گردد.

۷- در صورتی که مشترک به کلیه تعهدات خود عمل نماید، دارنده پروانه ملزم به استمرار خدمات می باشد .

۸- دارنده ی پروانه موظف است خرابی های ارتباط مشترکین را ظرف مدت اعلام شده رفع نماید .

۹- برای ارائه خدمات باید بین دارندگان پروانه و متقاضی قراردادی منعقد گردد که علاوه بر موارد مورد نیاز قرارداد، نوع خدمات قابل ارائه، زمان برقراری خدمات شیوه دریافت وجه، نحوه ی حل اختلاف و نحوه پرداخت جریمه در صورت قطع خدمات بیش از مدت زمان مجاز در متن قرارداد آورده شود .

۱۰- درخواست خدمات از سوی متقاضی به هر تعداد بلامانع می باشد .

۱۱-ارائه خدمات در محدوده امکانات فنی هر مرکز، با رعایت حق تقدم نوبت متقاضی انجام می گردد .

تبصره: دارنده ی پروانه مکلف است مساعی لازم را در جهت ایجاد امکانات فنی برای اجابت تقاضای متقاضیان بعمل آورد.

۱۲-قطع موقت خدمات با تکمیل فرم تقاضای قطع توسط مشترک و یا وکیل قانونی وی و یا استفاده کننده (با ارائه مدارک مندرج در دستورالعمل اجرائی) و یا هر یک از وراث پس از تسویه حساب آبونمان و دیون معوقه با اخذ تعهد از استفاده کننده و یا از ورثه مبنی بر پاسخگویی به مدعی انجام می پذیرد .

۱۳- ارائه مجدد خدمات با تقاضای کتبی صاحب امتیاز یا وکیل قانونی وی با استناد اسناد معتبر با ارائه برگ تسویه حساب آبونمان و سایر دیون خدمات انجام می پذیرد.

پشتیبانی های وب