پروانه


۲-۱- موضوع پروانه

این پروانه فقط برای ارایه خدمات عمومی انتقال داده ها به دارنده پروانه اعطا می شود و ارایه هر نوع خدمات دیگر موکول به اعلام موافقت کتبی اعطا کننده پروانه و یا اخذ پروانه جداگانه خواهد بود .

۲-۲- شرح خدمات

الف- برقراری ارتباط و انتقال داده ها، به صورت باسیم یا بی سیم، دائم یا موقت، بین هر پایانه ثابت متصل به تجهیزات دارنده پروانه با پایانه های متصل به شبکه دارنده پروانه و سایر شبکه های انتقال داده ها در داخل کشور.

ب- سایر خدماتی که اعطا کننده پروانه به عنوان بخشی از خدمات عمومی انتقال داده ها محسوب می نماید، یا پروانه ارایه آن از اعطا کننده پروانه دریافت شده باشد.

تبصره: انجام عملیات حفاری، کانال کشی، نصب دکل به منظور کابل گذاری و نصب تاسیسات مربوط در فضای عمومی شهری در چارچوب این پروانه ممنوع می باشد. انجام عملیات فوق الذکر به موازات شبکه زیر ساخت کشوری برای تامین ارتباط بین شهری نیز ممنوع بوده و تنها در انحصار دولت می باشد. استفاده از ارتباطات رادیویی تنها پس از اخذ مجوز های لازم در هر مورد امکان پذیر می باشد.

۲-۳- وظایف دارنده پروانه

الف- تامین هر نوع تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای موارد مذکور در شرح خدمات.

ب- بهره برداری و نگهداری شبکه دارنده پروانه در چارچوب شرح خدمات.

ج- ارایه خدمات تعریف شده مطابق شرایط این پروانه.

تبصره: در اجرای وظایف مندرج در بند ب فوق، دارنده پروانه می تواند اقدام به طراحی، نصب، راه اندازی،  تعمیر، تعویض و جابجایی هر نوع دستگاه مخابراتی متعلقه در ناحیه خدمات نماید.

تعهدات دارنده پروانه


1- فعاليت در چارچوب پروانه و رعايت دقيق تعهدات

2- رعايت حقوق مشتري و اجراي دقيق توافقنامه سطح سرويس (SLA)

3-استفاده از تجهيزات مجاز و استاندارد

4-جلوگيري از هرگونه فعاليت غير مجاز در حوزه ICT

5- رعايت دقيق شاخص هاي مرزدار از قبيل فركانس، پهناي باند فركانسي، محدوده جغرافيايي، پهناي باند اينترنت و غيره.

پشتیبانی های وب