اصول رقابتی


۳-۱- انحصاری نبودن پروانه

۳-۱-۱- به منظور جلوگیری از ایجاد انحصار و تضمین عرضه رقابتی خدمات مخابراتی، اعطا کننده پروانه حق صدور پروانه های متعدد مشابه را در یک ناحیه جغرافیایی برای خود محفوظ می دارد .

۳-۲- اصل تجارت منصفانه

۳-۲-۱- دارنده پروانه باید در جریان فعالیت های خود از مبادرت به اقدام انفرادی یا گروهی غیر موجهی که منتج به تضعیف یا تقویت سایر ارایه کنندگان خدمات مخابراتی خودداری نماید .

۳-۳- اصل پرهیز از تبعیض

۳-۳-۱- دارنده پروانه نباید در رابطه با مباحث مالی و فنی، اولویت بی دلیل یا تبعیض بی مورد یا خارج از روال عادی فعالیت های تجاری منصفانه را بین اشخاص خاص از هر گروه یا طبقه ای در رابطه با موارد ذیل اعمال کند :

الف- ارایه خدمات عمومی انتقال داده ها از طریق شبکه دارنده پروانه .

ب- اتصال دستگاه ها و سامانه های مخابراتی قابل اتصال به شبکه دارنده پروانه .

ج- اجازه برای اتصال دستگاه ها و سامانه های مخابراتی قابل اتصال و ارایه خدمات از طریق شبکه دارنده پروانه .

د- ارایه خدمات و به کارگیری هر دستگاه یا سامانه ای که متعلق به شبکه دارنده پروانه متصل بوده یا بعدا متصل خواهد شد، علیرغم این که فقط دارنده پروانه مجاز به ارایه چنین خدماتی باشد .

۳-۳-۲- دارنده پروانه موظف است در توزیع امکانات و ارایه خدمات خود به ارایه کنندگان سایر خدمات مخابراتی از هر گونه تبعیض خودداری نموده و در شرایط یکسان با آنها رفتار نماید .

۳-۳-۳- اعطا کننده پروانه در مواردی که تبعیض را محقق دانست تصمیم لازم را در جهت رفع آن اتخاذ و در عین حال خسارت وارده را تعیین نموده و دارنده پروانه موظف به جبران آن می باشد .

پشتیبانی های وب