سرویس های غیر حجمیمشترک پس از مصرف ترافیک مشخص ماهیانه که به آن مصرف منصفانه (FUP) گفته می شود بر اساس مصوبه ۲۶۶ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی شاهد کاهش سرعت به 128Kbps (بغیر سرویس‌های 8Mbps و 16Mbps که سرعت آنها پس از اتمام حجم مصرف منصفانه به ترتیب 256Kbps و 512Kbps خواهند بود) خواهد بود که در این صورت می تواند با این سرعت به مصرف خود ادامه دهد و یا با خرید ترافیک اضافه (به قیمت هر گیگ ۲,۰۰۰ تومان) و فشفشه به سرعت قبلی بازگردد.

در هر یک از سرویس های زیر سقف حجم ترافیک ماهیانه بر اساس ترافیک بین‌الملل اعلام شده است که نسبت مصرف ترافیک داخلی به بین‌الملل ۱ به ۴ است؛ برای مثال در سرویس «سرعت ثابت ۱۶Mbps یکماهه» سقف حجم ترافیک ماهیانه (FUP) آن ۵۰۰ گیگ است که:
در صورتی که تمایل داشته باشید تماما از ترافیک بین‌المللی استفاده کنید، می توانید ۵۰۰ گیگ ترافیک بین‌الملل استفاده کنید،
یا
در صورتی که تمایل داشته باشید تماما از ترافیک داخلی (لیست سایتهای دارای ترافیک داخلی) استفاده کنید، می توانید ۲.۰۰۰ گیگ ترافیک داخلی استفاده کنید،
و یا
بصورت ترکیبی از ترافیک داخلی و بین‌الملل استفاده کنید، به هر نسبت دلخواه؛ برای مثال ۴۰۰ گیگ ترافیک بین‌الملل به همراه ۴۰۰ گیگ ترافیک داخلی استفاده کنید.سرویس‌های ۱ ماهه

سرعت ثابت 16Mbps
ترافیک ماهیانه (FUP)
۵۰۰ گیگابایت ترافیک بین‌الملل
(معادل ۲.۰۰۰ گیگابایت ترافیک داخلی)
ترافیک کل دوره ۵۰۰ گیگابایت
ماهیانه ۸۰,۰۰۰ تومان
۱ ماهه
۱ ماهه
 
قیمت کل ۸۰,۰۰۰ تومان
سرعت ثابت 8Mbps
ترافیک ماهیانه (FUP)
۲۰۰ گیگابایت ترافیک بین‌الملل
(معادل ۸۰۰ گیگابایت ترافیک داخلی)
ترافیک کل دوره ۲۰۰ گیگابایت
ماهیانه ۵۰,۰۰۰ تومان
۱ ماهه
۱ ماهه
 
قیمت کل ۵۰,۰۰۰ تومان
سرعت ثابت 4Mbps
ترافیک ماهیانه (FUP)
۸۰ گیگابایت ترافیک بین‌الملل
(معادل ۳۲۰ گیگابایت ترافیک داخلی)
ترافیک کل دوره ۸۰ گیگابایت
ماهیانه ۴۰,۰۰۰ تومان
۱ ماهه
۱ ماهه
 
قیمت کل ۴۰,۰۰۰ تومان
سرعت ثابت 2Mbps
ترافیک ماهیانه (FUP)
۴۰ گیگابایت ترافیک بین‌الملل
(معادل ۱۶۰ گیگابایت ترافیک داخلی)
ترافیک کل دوره ۴۰ گیگابایت
ماهیانه ۲۵,۰۰۰ تومان
۱ ماهه
۱ ماهه
 
قیمت کل ۲۵,۰۰۰ تومان
سرعت ثابت 1Mbps
ترافیک ماهیانه (FUP)
۲۵ گیگابایت ترافیک بین‌الملل
(معادل ۱۰۰ گیگابایت ترافیک داخلی)
ترافیک کل دوره ۲۵ گیگابایت
ماهیانه ۲۰,۰۰۰ تومان
۱ ماهه
۱ ماهه
 
قیمت کل ۲۰,۰۰۰ تومان
سرعت ثابت 512Kbps
ترافیک ماهیانه (FUP)
۱۲.۵ گیگابایت ترافیک بین‌الملل
(معادل ۵۰ گیگابایت ترافیک داخلی)
ترافیک کل دوره ۱۲.۵ گیگابایت
ماهیانه ۱۲,۵۰۰ تومان
۱ ماهه
۱ ماهه
 
قیمت کل ۱۲,۵۰۰ تومان


سرویس‌های ۳ ماهه

سرعت ثابت 16Mbps
ترافیک ماهیانه (FUP)
۶۰۰ گیگابایت ترافیک بین‌الملل
(معادل ۲.۴۰۰ گیگابایت ترافیک داخلی)
ترافیک کل دوره ۱۸۰۰ گیگابایت
ماهیانه ۸۰,۰۰۰ تومان
۳ ماهه
۳ ماهه
 
قیمت کل ۲۴۰,۰۰۰ تومان
سرعت ثابت 8Mbps
ترافیک ماهیانه (FUP)
۲۵۰ گیگابایت ترافیک بین‌الملل
(معادل ۵۲۰ گیگابایت ترافیک داخلی)
ترافیک کل دوره ۷۵۰
گیگابایت
ماهیانه ۵۰,۰۰۰ تومان
۳ ماهه
۳ ماهه
 
قیمت کل ۱۵۰,۰۰۰ تومان
سرعت ثابت 4Mbps
ترافیک ماهیانه (FUP)
۹۰ گیگابایت ترافیک بین‌الملل
(معادل ۳۶۰ گیگابایت ترافیک داخلی)
ترافیک کل دوره ۲۷۰ گیگابایت
ماهیانه ۴۰,۰۰۰ تومان
۳ ماهه
۳ ماهه
 
قیمت کل ۱۲۰,۰۰۰ تومان
سرعت ثابت 2Mbps
ترافیک ماهیانه (FUP)
۴۰ گیگابایت ترافیک بین‌الملل
(معادل ۱۶۰ گیگابایت ترافیک داخلی)
ترافیک کل دوره ۱۲۰ گیگابایت
ماهیانه ۲۵,۰۰۰ تومان
۳ ماهه
۳ ماهه
 
قیمت کل ۷۵,۰۰۰ تومان
سرعت ثابت 1Mbps
ترافیک ماهیانه (FUP)
۲۵ گیگابایت ترافیک بین‌الملل
(معادل ۱۰۰ گیگابایت ترافیک داخلی)
ترافیک کل دوره ۷۵ گیگابایت
ماهیانه ۲۰,۰۰۰ تومان
۳ ماهه
۳ ماهه
 
قیمت کل ۶۰,۰۰۰ تومان
سرعت ثابت 512Kbps
ترافیک ماهیانه (FUP)
۱۲.۵ گیگابایت ترافیک بین‌الملل
(معادل ۵۰ گیگابایت ترافیک داخلی)
ترافیک کل دوره ۳۷.۵ گیگابایت
ماهیانه ۱۲,۵۰۰ تومان
۳ ماهه
۳ ماهه
 
قیمت کل ۳۷,۵۰۰ تومان


سرویس‌های ۶ ماهه

سرعت ثابت 16Mbps
ترافیک ماهیانه (FUP)
۷۰۰ گیگابایت ترافیک بین‌الملل
(معادل ۲,۸۰۰ گیگابایت ترافیک داخلی)
ترافیک کل دوره ۴,۲۰۰ گیگابایت
ماهیانه ۸۰,۰۰۰ تومان
۶ ماهه
۶ ماهه
 
قیمت کل ۴۸۰,۰۰۰ تومان
سرعت ثابت 8Mbps
ترافیک ماهیانه (FUP)
۳۰۰ گیگابایت ترافیک بین‌الملل
(معادل ۵۲۰ گیگابایت ترافیک داخلی)
ترافیک کل دوره ۱.۸۰۰
گیگابایت
ماهیانه ۵۰,۰۰۰ تومان
۶ ماهه
۶ ماهه
 
قیمت کل ۳۰۰,۰۰۰ تومان
سرعت ثابت 4Mbps
ترافیک ماهیانه (FUP)
۱۰۰ گیگابایت ترافیک بین‌الملل
(معادل ۴۰۰ گیگابایت ترافیک داخلی)
ترافیک کل دوره ۶۰۰ گیگابایت
ماهیانه ۴۰,۰۰۰ تومان
۶ ماهه
۶ ماهه
 
قیمت کل ۲۴۰,۰۰۰ تومان


سرویس‌های یکساله

سرعت ثابت 16Mbps
ترافیک ماهیانه (FUP)
۸۰۰ گیگابایت ترافیک بین‌الملل
(معادل ۳,۲۰۰ گیگابایت ترافیک داخلی)
ترافیک کل دوره ۹,۶۰۰ گیگابایت
ماهیانه ۸۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ماهه
۱۲ ماهه
 
قیمت کل ۹۶۰,۰۰۰ تومان
سرعت ثابت 8Mbps
ترافیک ماهیانه (FUP)
۳۵۰ گیگابایت ترافیک بین‌الملل
(معادل ۱,۴۰۰ گیگابایت ترافیک داخلی)
ترافیک کل دوره ۴,۲۰۰
گیگابایت
ماهیانه ۵۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ماهه
۱۲ ماهه
 
قیمت کل ۶۰۰,۰۰۰ تومان
سرعت ثابت 4Mbps
ترافیک ماهیانه (FUP)
۱۱۰ گیگابایت ترافیک بین‌الملل
(معادل ۴۴۰ گیگابایت ترافیک داخلی)
ترافیک کل دوره ۱,۳۲۰ گیگابایت
ماهیانه ۴۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ماهه
۱۲ ماهه
 
قیمت کل ۴۸۰,۰۰۰ تومان


توضیحات

 • پس از خرید و یا در طی دوره امکان عودت سرویس وجود ندارد.
 • نامه جمع‌آوری ۳ روز پس از عدم تمدید سرویس به مخابرات ارسال می‌گردد.
 • سرعت اتصال نهایی با توجه به سرویس انتخابی و بر اساس کیفیت خط تلفن و فاصله شما تا مرکز مخابراتی معین خواهد شد.
 • هزینه دایری و تخلیه خطوط مشترکین توسط شرکت مخابرات ایران بر اساس مصوبه ۲۳۷ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبلغ ۱۲.۰۰۰ تومان خواهد بود که در هنگام برقراری سرویس، به قیمت سرویس و بسته‌ها اضافه خواهد شد.
 • در صورت درخواست مشترک، هزینه نصب حضوری بر اساس مصوبه ۲۳۷ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ۱۵,۰۰۰ تومان می‌باشد. در خارج از مراکز استان‌ها بسته به مسافت، هزینه ایاب و ذهاب اضافه می‌گردد.
 • به کلیه مبالغ فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده اضافه خواهد شد.
 • این سرویس‌ها دارای ساعت رایگان یا نیم‌بها نمی‌باشند.
 • ترافیک باقیمانده (شامل ترافیک خود سرویس و ترافیک اضافه خریداری‌شده در طول دوره) قابل‌انتقال به دوره بعدی نیست.
 • در صورت اتمام حجم سرویس‌های «غیرحجمی»، هزینه ترافیک اضافه به ازای هر گیگ ۲,۰۰۰ تومان خواهد بود.

ترافیک عادی

ترافیک اضافه
۱ گیگابایت ترافیک بین‌الملل
(معادل ۴ گیگابایت ترافیک داخلی)
۲,۰۰۰ تومان
ترافیک اضافه
۳ گیگابایت ترافیک بین‌الملل
(معادل ۱۲ گیگابایت ترافیک داخلی)
۶,۰۰۰ تومان
ترافیک اضافه
۵ گیگابایت ترافیک بین‌الملل
(معادل ۲۰ گیگابایت ترافیک داخلی)
۱۰,۰۰۰ تومان
ترافیک اضافه
۱۱ گیگابایت ترافیک بین‌الملل
(معادل ۴۴ گیگابایت ترافیک داخلی)
۲۰,۰۰۰ تومان

توضیحات

 • در هر یک از بسته‌های ترافیکی، ترافیک بر اساس ترافیک بین‌الملل اعلام شده است که نسبت مصرف ترافیک داخلی به بین‌الملل ۱ به ۴ است؛ برای مثال در بسته «۵ گیگابایت ترافیک بین‌الملل در صورتی که تمایل داشته باشید تماما از ترافیک بین‌المللی استفاده کنید، می توانید ۵ گیگ ترافیک بین‌الملل استفاده کنید، یا در صورتی که تمایل داشته باشید تماما از ترافیک داخلی (لیست سایتهای دارای ترافیک داخلی) استفاده کنید، می توانید ۲۰ گیگ ترافیک داخلی استفاده کنید، و یا بصورت ترکیبی از ترافیک داخلی و بین‌الملل استفاده کنید، به هر نسبت دلخواه؛ برای مثال ۲ گیگ ترافیک بین‌الملل به همراه ۱۲ گیگ ترافیک داخلی استفاده کنید
 • هزینه خرید ترافیک اضافه بر اساس مصوبه ۲۶۶ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می‌باشد.
 • به کلیه مبالغ فوق، ۹ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده اضافه خواهد شد.
 • این سرویس قابل تمدید نمی‌باشد، به این معنی که ترافیک باقیمانده قابل‌انتقال به دوره بعدی نیست.
 • پس از انتخاب این سرویس، امکان عودت سرویس پس از خرید و یا در طی دوره وجود ندارد. کل ترافیک سرویس در ابتدای خرید اضافه می‌گردد. نامه جمع‌آوری 3 روز پس از عدم تمدید سرویس به مخابرات ارسال می‌گردد.

فشفشه

فشفشه، بسته‌های ترافیک حجمی با مهلت استفاده‌ی محدود است که بر روی سرویس مشترکین های‌وب فعال می‌شود. با فشفشه می‌توان در مدت‌ زمانی مشخص، حجم بالایی از ترافیک را بدون افت سرعت و با قیمتی مناسب استفاده نمود.

در این بسته ترافیکی، نسبت مصرف ترافیک بین‌الملل به داخلی ۴ است؛ برای مثال: در ترافیک ۴ گیگ عادی، در صورتی که تمایل داشته باشید تماما از ترافیک بین‌المللی استفاده کنید، می توانید ۱ گیگ ترافیک بین‌الملل استفاده کنید، یا در صورتی که تمایل داشته باشید تماما از ترافیک داخلی (سایت های منتخب) استفاده کنید، می توانید ۴ گیگ ترافیک داخلی استفاده کنید، و یا بصورت ترکیبی از ترافیک داخلی و بین‌الملل استفاده کنید، به هر نسبت دلخواه.


با بسته ترافیکی فشفشه دیگر نیاز نیست فقط شب ها دانلود کنید


فشفشه ۷ روزه
۱۰ گیگابایت ترافیک بین‌الملل
(معادل ۴۰ گیگابایت ترافیک داخلی)

در هنگام فعال سازی این فشفشه بایستی حداقل ۸ روز از زمان سرویس شما باقی مانده باشد

۸,۵۰۰ تومان
فشفشه ۱۵ روزه
۳۰ گیگابایت ترافیک بین‌الملل
(معادل ۱۲۰ گیگابایت ترافیک داخلی)

در هنگام فعال سازی این فشفشه بایستی حداقل ۱۶ روز از زمان سرویس شما باقی مانده باشد

۱۸,۰۰۰ تومان
فشفشه ۳۰ روزه
۵۰ گیگابایت ترافیک بین‌الملل
(معادل ۲۰۰ گیگابایت ترافیک داخلی)

در هنگام فعال سازی این فشفشه بایستی حداقل ۳۱ روز از زمان سرویس شما باقی مانده باشد

۳۰,۰۰۰ تومان
فشفشه ۳۰ روزه
۷۰ گیگابایت ترافیک بین‌الملل
(معادل ۲۸۰ گیگابایت ترافیک داخلی)

در هنگام فعال سازی این فشفشه بایستی حداقل ۳۱ روز از زمان سرویس شما باقی مانده باشد

۴۰,۰۰۰ تومانتوضیحات

 • به کلیه مبالغ فوق، ۹ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده اضافه خواهد شد.
 • پس از انتخاب این سرویس، امکان عودت سرویس پس از خرید و یا در طی دوره وجود ندارد. کل ترافیک سرویس در ابتدای خرید اضافه می‌گردد. نامه جمع‌آوری 3 روز پس از عدم تمدید سرویس به مخابرات ارسال می‌گردد.

نیترو

نیتروهای های‌وب به دو دسته تقسیم می‌شوند:
۱- نیتروهای پلاس (این نیتروها که به چهار دسته: سه ساعته، ۱روزه، ۳روزه و ۵روزه تقسیم میشوند جهت افزایش سرعت سرویس‌های غیرحجمی طراحی شده اند)
۲- نیتروهای زمان (این نیتروها جهت افزایش مدت سرویس هستند، با خرید نیترو زمان می‌توان زمان اتمام سرویس را ۵ یا ۱۵ روز به تعویق انداخت. کاربرد نیترو زمان، زمانی معنا پیدا می‌کند که حجم ترافیک باقیمانده در روزهای پایانی تا اتمام سرویس قابل‌مصرف نباشد و یا فعال‌سازی فشفشه‌‌ی مدنظر نیازمند روزهای بیشتری از روزهای باقیمانده سرویس کنونی باشد

کلیه مشترکین فعال می‌توانند با مراجعه به پنل کاربری و از طریق تب «خرید» نسبت به خرید و استفاده از نیترو اقدام کنند. نکته قابل‌توجه در استفاده از این سرویس، فعال‌سازی آنی آن می‌باشد؛ به این معنی که نیتروی خریداری‌شده به‌محض خرید، بر روی سرویس فعلی فعال خواهد شد؛ اما از آنجا که در زمان فعال بودن فشفشه، امکان استفاده از نیترو وجود ندارد، در صورتیکه فشفشه فعال داشته باشید نیترو به‌صورت کد تخفیف در پنل کاربری شما ذخیره‌شده و بایستی پس از اتمام فشفشه، کد تخفیف آن را فعال نمایید.

در کلیه نیتروهای پلاس، سرعت پایه در افزایش سرعت برابر با سرعت نیترو می‌باشد.

نیتروهای پلاس ۳ ساعته

سرعت اتصال 2Mbps
نیترو پلاس ۳ ساعته
نیترو بلافاصله پس از خرید فعال می شود و به مدت ۳ ساعت، سرعت اتصال شما به 2Mbps افزایش می یابد.
۸۰ تومان
ترافیک کل دوره ۲۵۰ مگابایت (بین‌الملل)
(معادل ۱ گیگابایت ترافیک داخلی)
سرعت اتصال 4Mbps
نیترو پلاس ۳ ساعته
نیترو بلافاصله پس از خرید فعال می شود و به مدت ۳ ساعت، سرعت اتصال شما به 4Mbps افزایش می یابد.
۱۵۰ تومان
ترافیک کل دوره ۳۷۵ مگابایت (بین‌الملل)
(معادل ۱.۵ گیگابایت ترافیک داخلی)
سرعت اتصال 8Mbps
نیترو پلاس ۳ ساعته
نیترو بلافاصله پس از خرید فعال می شود و به مدت ۳ ساعت، سرعت اتصال شما به 8Mbps افزایش می یابد.
۲۰۰ تومان
ترافیک کل دوره ۶۲۵ مگابایت (بین‌الملل)
(معادل ۲.۵ گیگابایت ترافیک داخلی)
سرعت اتصال 16Mbps
نیترو پلاس ۳ ساعته
نیترو بلافاصله پس از خرید فعال می شود و به مدت ۳ ساعت، سرعت اتصال شما به 16Mbps افزایش می یابد.
۳۰۰ تومان
ترافیک کل دوره ۱.۱۲۵ گیگابایت (بین‌الملل)
(معادل ۴.۵ گیگابایت ترافیک داخلی)


نیتروهای پلاس ۱ روزه

سرعت اتصال 2Mbps
نیترو پلاس ۱ روزه
نیترو بلافاصله پس از خرید فعال می شود و به مدت ۱ روز، سرعت اتصال شما به 2Mbps افزایش می یابد.
۸۰۰ تومان
ترافیک کل دوره ۱.۳۷۵ گیگابایت (بین‌الملل)
(معادل ۵.۵ گیگابایت ترافیک داخلی)
سرعت اتصال 4Mbps
نیترو پلاس ۱ روزه
نیترو بلافاصله پس از خرید فعال می شود و به مدت ۱ روز، سرعت اتصال شما به 4Mbps افزایش می یابد.
۱,۵۰۰ تومان
ترافیک کل دوره ۲.۶۲۵ گیگابایت (بین‌الملل)
(معادل ۱۰.۵ گیگابایت ترافیک داخلی)
سرعت اتصال 8Mbps
نیترو پلاس ۱ روزه
نیترو بلافاصله پس از خرید فعال می شود و به مدت ۱ روز، سرعت اتصال شما به 8Mbps افزایش می یابد.
۲,۰۰۰ تومان
ترافیک کل دوره ۴.۳۷۵ گیگابایت (بین‌الملل)
(معادل ۱۷.۵ گیگابایت ترافیک داخلی)
سرعت اتصال 16Mbps
نیترو پلاس ۱ روزه
نیترو بلافاصله پس از خرید فعال می شود و به مدت ۱ روز، سرعت اتصال شما به 16Mbps افزایش می یابد.
۳,۰۰۰ تومان
ترافیک کل دوره ۹.۱۲۵ گیگابایت (بین‌الملل)
(معادل ۳۶.۵ گیگابایت ترافیک داخلی)


نیتروهای پلاس ۳ روزه

سرعت اتصال 2Mbps
نیترو پلاس ۳ روزه
نیترو بلافاصله پس از خرید فعال می شود و به مدت ۳ روز، سرعت اتصال شما به 2Mbps افزایش می یابد.
۲,۵۰۰ تومان
ترافیک کل دوره ۴ گیگابایت (بین‌الملل)
(معادل ۱۶ گیگابایت ترافیک داخلی)
سرعت اتصال 4Mbps
نیترو پلاس ۳ روزه
نیترو بلافاصله پس از خرید فعال می شود و به مدت ۳ روز، سرعت اتصال شما به 4Mbps افزایش می یابد.
۴,۰۰۰ تومان
ترافیک کل دوره ۸ گیگابایت (بین‌الملل)
(معادل ۳۲ گیگابایت ترافیک داخلی)
سرعت اتصال 8Mbps
نیترو پلاس ۳ روزه
نیترو بلافاصله پس از خرید فعال می شود و به مدت ۳ روز، سرعت اتصال شما به 8Mbps افزایش می یابد.
۵,۰۰۰ تومان
ترافیک کل دوره ۱۳ گیگابایت (بین‌الملل)
(معادل ۵۲ گیگابایت ترافیک داخلی)
سرعت اتصال 16Mbps
نیترو پلاس ۳ روزه
نیترو بلافاصله پس از خرید فعال می شود و به مدت ۳ روز، سرعت اتصال شما به 16Mbps افزایش می یابد.
۸,۰۰۰ تومان
ترافیک کل دوره ۲۷.۵ گیگابایت (بین‌الملل)
(معادل ۱۱۰ گیگابایت ترافیک داخلی)نیتروهای روزانه

نیترو ۵ روزه
۵ روز

این نیترو بلافاصله پس از انتخاب فعال می‌شود و ۵ روز به زمان سرویس اضافه می‌کند

۵,۵۰۰ تومان
نیترو ۱۵ روزه
۱۵ روز

این نیترو بلافاصله پس از انتخاب فعال می‌شود و ۱۵ روز به زمان سرویس اضافه می‌کند

۱۰.۰۰۰ تومان

بررسی شماره تلفن
جست و جو

جهت بررسی قابلیت ارائه خدمات ADSL2+ لطفا شماره تلفن و شماره تلفن همراه خود را وارد نمایید.

panel khanegi