سرویس های غیر حجمیدر این سرویسها پس از مصرف ترافیک مشخص ماهیانه که به آن مصرف منصفانه (FUP) گفته می شود بر اساس مصوبه ۲۶۶ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی شاهد کاهش سرعت به 128Kbps خواهد بود بغیر سرویس‌های جدول زیر که در این صورت می تواند با این سرعت به مصرف خود ادامه دهد و یا با خرید ترافیک اضافه (به قیمت هر گیگ ۲,۰۰۰ تومان) و فشفشه به سرعت قبلی بازگردد.

نوع سرویس (FUP)
سرویس ویژه 16Mbps یک ساله سرعت ثابت 16Mbps یک ساله

2Mbps

سرعت ثابت 8Mbps یک ساله سرعت ثابت 16Mbps شش ماهه سرویس ویژه 16Mbps شش ماهه

1Mbps

سرعت ثابت 4Mbps یک ساله سرعت ثابت 8Mbps شش ماهه سرعت ثابت 16Mbps یک ماهه سرعت ثابت 16Mbps سه ماهه

512Kbps

سرعت ثابت 4Mbps شش ماهه سرعت ثابت 8Mbps سه ماهه سرویس ویژه 8Mbps سه ماهه سرعت ثابت 8Mbps یک ماهه سرویس ویژه 8Mbps یک ماهه

256Kbpsدر هر یک از سرویس های زیر سقف حجم ترافیک ماهیانه بر اساس ترافیک بین‌الملل اعلام شده است که نسبت مصرف ترافیک داخلی به بین‌الملل ۱ به ۲ است؛ برای مثال در سرویس «سرعت ثابت ۱۶Mbps یکماهه» سقف حجم ترافیک ماهیانه (FUP) آن ۵۰۰ گیگ است که:
در صورتی که تمایل داشته باشید تماما از ترافیک بین‌المللی استفاده کنید، می توانید ۵۰۰ گیگ ترافیک بین‌الملل استفاده کنید،
یا
در صورتی که تمایل داشته باشید تماما از ترافیک داخلی (لیست سایتهای دارای ترافیک داخلی) استفاده کنید، می توانید ۱.۰۰۰ گیگ ترافیک داخلی استفاده کنید،
و یا
بصورت ترکیبی از ترافیک داخلی و بین‌الملل استفاده کنید، به هر نسبت دلخواه؛ برای مثال ۴۰۰ گیگ ترافیک بین‌الملل به همراه ۲۰۰ گیگ ترافیک داخلی استفاده کنید.سرویس‌های ۱ ماهه

سرعت ثابت 16Mbps
ترافیک ماهیانه (FUP)
۵۲۵ گیگابایت ترافیک بین‌الملل
(معادل ۱.۰۵۰ گیگابایت ترافیک داخلی)
ترافیک کل دوره ۵۲۵ گیگابایت
ماهیانه ۸۰,۰۰۰ تومان
۱ ماهه
۱ ماهه
 
قیمت کل ۸۰,۰۰۰ تومان
سرعت ثابت 8Mbps
ترافیک ماهیانه (FUP)
۲۱۰ گیگابایت ترافیک بین‌الملل
(معادل ۴۲۰ گیگابایت ترافیک داخلی)
ترافیک کل دوره ۲۱۰ گیگابایت
ماهیانه ۵۰,۰۰۰ تومان
۱ ماهه
۱ ماهه
 
قیمت کل ۵۰,۰۰۰ تومان
سرعت ثابت 4Mbps
ترافیک ماهیانه (FUP)
۸۴ گیگابایت ترافیک بین‌الملل
(معادل ۱۶۸ گیگابایت ترافیک داخلی)
ترافیک کل دوره ۸۴ گیگابایت
ماهیانه ۴۰,۰۰۰ تومان
۱ ماهه
۱ ماهه
 
قیمت کل ۴۰,۰۰۰ تومان
سرعت ثابت 3Mbps
ترافیک ماهیانه (FUP)
۶۳ گیگابایت ترافیک بین‌الملل
(معادل ۱۲۶ گیگابایت ترافیک داخلی)
ترافیک کل دوره ۶۳ گیگابایت
ماهیانه ۳۵,۰۰۰ تومان
۱ ماهه
۱ ماهه
 
قیمت کل ۳۵,۰۰۰ تومان
سرعت ثابت 2Mbps
ترافیک ماهیانه (FUP)
۴۲ گیگابایت ترافیک بین‌الملل
(معادل ۸۴ گیگابایت ترافیک داخلی)
ترافیک کل دوره ۴۲ گیگابایت
ماهیانه ۲۵,۰۰۰ تومان
۱ ماهه
۱ ماهه
 
قیمت کل ۲۵,۰۰۰ تومان
سرعت ثابت 1Mbps
ترافیک ماهیانه (FUP)
۲۷ گیگابایت ترافیک بین‌الملل
(معادل ۵۴ گیگابایت ترافیک داخلی)
ترافیک کل دوره ۲۷ گیگابایت
ماهیانه ۲۰,۰۰۰ تومان
۱ ماهه
۱ ماهه
 
قیمت کل ۲۰,۰۰۰ تومان
سرعت ثابت 512Kbps
ترافیک ماهیانه (FUP)
۱۴ گیگابایت ترافیک بین‌الملل
(معادل ۲۸ گیگابایت ترافیک داخلی)
ترافیک کل دوره ۱۴ گیگابایت
ماهیانه ۱۲,۵۰۰ تومان
۱ ماهه
۱ ماهه
 
قیمت کل ۱۲,۵۰۰ تومان


سرویس‌های ۳ ماهه

سرعت ثابت 16Mbps
ترافیک ماهیانه (FUP)
۶۳۰ گیگابایت ترافیک بین‌الملل
(معادل ۱۲۶۰ گیگابایت ترافیک داخلی)
ترافیک کل دوره ۱۸۹۰ گیگابایت
ماهیانه ۸۰,۰۰۰ تومان
۳ ماهه
۳ ماهه
 
قیمت کل ۲۴۰,۰۰۰ تومان
سرعت ثابت 8Mbps
ترافیک ماهیانه (FUP)
۲۶۵ گیگابایت ترافیک بین‌الملل
(معادل ۵۳۰ گیگابایت ترافیک داخلی)
ترافیک کل دوره ۷۹۵ گیگابایت
ماهیانه ۵۰,۰۰۰ تومان
۳ ماهه
۳ ماهه
 
قیمت کل ۱۵۰,۰۰۰ تومان
سرعت ثابت 4Mbps
ترافیک ماهیانه (FUP)
۹۵ گیگابایت ترافیک بین‌الملل
(معادل ۱۹۰ گیگابایت ترافیک داخلی)
ترافیک کل دوره ۲۸۵ گیگابایت
ماهیانه ۴۰,۰۰۰ تومان
۳ ماهه
۳ ماهه
 
قیمت کل ۱۲۰,۰۰۰ تومان


سرویس‌های ۶ ماهه

سرعت ثابت 16Mbps
ترافیک ماهیانه (FUP)
۷۳۵ گیگابایت ترافیک بین‌الملل
(معادل ۱۴۷۰ گیگابایت ترافیک داخلی)
ترافیک کل دوره ۴۴۱۰ گیگابایت
ماهیانه ۸۰,۰۰۰ تومان
۶ ماهه
۶ ماهه
 
قیمت کل ۴۳۶,۰۰۰ تومان
سرعت ثابت 8Mbps
ترافیک ماهیانه (FUP)
۳۱۵ گیگابایت ترافیک بین‌الملل
(معادل ۶۳۰ گیگابایت ترافیک داخلی)
ترافیک کل دوره ۱۸۹۰ گیگابایت
ماهیانه ۵۰,۰۰۰ تومان
۶ ماهه
۶ ماهه
 
قیمت کل ۲۷۳,۰۰۰ تومان
سرعت ثابت 4Mbps
ترافیک ماهیانه (FUP)
۱۰۵ گیگابایت ترافیک بین‌الملل
(معادل ۲۱۰ گیگابایت ترافیک داخلی)
ترافیک کل دوره ۶۳۰ گیگابایت
ماهیانه ۴۰,۰۰۰ تومان
۶ ماهه
۶ ماهه
 
قیمت کل ۲۴۰,۰۰۰ تومان


سرویس‌های یکساله

سرعت ثابت 16Mbps
ترافیک ماهیانه (FUP)
۸۴۰ گیگابایت ترافیک بین‌الملل
(معادل ۱۶۸۰ گیگابایت ترافیک داخلی)
ترافیک کل دوره ۱۰۰۸۰ گیگابایت
ماهیانه ۸۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ماهه
۱۲ ماهه
 
قیمت کل ۷۸۷,۰۰۰ تومان
سرعت ثابت 8Mbps
ترافیک ماهیانه (FUP)
۳۶۸ گیگابایت ترافیک بین‌الملل
(معادل ۷۳۶ گیگابایت ترافیک داخلی)
ترافیک کل دوره ۴۴۱۶ گیگابایت
ماهیانه ۵۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ماهه
۱۲ ماهه
 
قیمت کل ۴۹۲,۰۰۰ تومان
سرعت ثابت 4Mbps
ترافیک ماهیانه (FUP)
۱۱۶ گیگابایت ترافیک بین‌الملل
(معادل ۲۳۲ گیگابایت ترافیک داخلی)
ترافیک کل دوره ۱۳۹۲ گیگابایت
ماهیانه ۴۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ماهه
۱۲ ماهه
 
قیمت کل ۴۸۰,۰۰۰ تومان


توضیحات

 • پس از خرید و یا در طی دوره امکان عودت سرویس وجود ندارد.
 • نامه جمع‌آوری ۳ روز پس از عدم تمدید سرویس به مخابرات ارسال می‌گردد.
 • سرعت اتصال نهایی با توجه به سرویس انتخابی و بر اساس کیفیت خط تلفن و فاصله شما تا مرکز مخابراتی معین خواهد شد.
 • هزینه دایری و تخلیه خطوط مشترکین توسط شرکت مخابرات ایران بر اساس مصوبه ۲۳۷ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبلغ ۱۲.۰۰۰ تومان خواهد بود که در هنگام برقراری سرویس، به قیمت سرویس و بسته‌ها اضافه خواهد شد.
 • در صورت درخواست مشترک، هزینه نصب حضوری بر اساس مصوبه ۲۳۷ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ۱۵,۰۰۰ تومان می‌باشد. 
 • به کلیه مبالغ فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده اضافه خواهد شد.
 • این سرویس‌ها دارای ساعت رایگان یا نیم‌بها نمی‌باشند.
 • ترافیک باقیمانده (شامل ترافیک خود سرویس و ترافیک اضافه خریداری‌شده در طول دوره) قابل‌انتقال به دوره بعدی نیست.
 • در صورت اتمام حجم سرویس‌های «غیرحجمی»، هزینه ترافیک اضافه به ازای هر گیگ ۲,۰۰۰ تومان خواهد بود.

سرویس های ویژهسرویس‌های ویژه های‌وب مناسب مشترکینی است که نیازمند سرعت بالا و FUP کمتر به نسبت سرویس‌های غیرحجمی هستند.

در این سرویس‌ها نیز مانند سرویس‌های غیرحجمی پس از مصرف ترافیک مشخص ماهیانه که به آن مصرف منصفانه (FUP) گفته می شود بر اساس مصوبه ۲۶۶ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی شاهد کاهش سرعت (در سرویس‌های 8Mbps یکماهه و سه ماهه به 256Kbps، در سرویس‌های 16Mbps شش‌ماهه به 1Mbps و در سرویس‌های 16Mbps یکساله به 2Mbps) خواهد بود که در این صورت می تواند با این سرعت به مصرف خود ادامه داد و یا با خرید ترافیک اضافه (به قیمت هر گیگ ۲,۰۰۰ تومان) و فشفشه به سرعت قبلی بازگشت.

در هر یک از سرویس های زیر سقف حجم ترافیک ماهیانه بر اساس ترافیک بین‌الملل اعلام شده است که نسبت مصرف ترافیک داخلی به بین‌الملل ۱ به ۲ است؛ برای مثال در سرویس ویژه «سرعت ثابت 16Mbps یکساله» سقف حجم ترافیک ماهیانه (FUP) آن ۷۵ گیگ است که:
در صورتی که تمایل داشته باشید تماما از ترافیک بین‌المللی استفاده کنید، می توانید ۷۵ گیگ ترافیک بین‌الملل استفاده کنید،
یا
در صورتی که تمایل داشته باشید تماما از ترافیک داخلی (لیست سایتهای دارای ترافیک داخلی) استفاده کنید، می توانید ۱۵۰ گیگ ترافیک داخلی استفاده کنید،
و یا بصورت ترکیبی از ترافیک داخلی و بین‌الملل استفاده کنید، به هر نسبت دلخواه؛ برای مثال ۵۰ گیگ ترافیک بین‌الملل به همراه ۵۰ گیگ ترافیک داخلی استفاده کنید.

سرعت ثابت 8Mbps
ترافیک ماهیانه (FUP)
۴۲ گیگابایت ترافیک بین‌الملل
(معادل ۸۴ گیگابایت ترافیک داخلی)
ترافیک کل دوره ۴۲ گیگابایت
ماهیانه ۳۶,۰۰۰ تومان
۱ ماهه
 
قیمت کل ۳۶,۰۰۰ تومان
سرعت ثابت 8Mbps
ترافیک ماهیانه (FUP)
۵۳ گیگابایت ترافیک بین‌الملل
(معادل ۱۰۶ گیگابایت ترافیک داخلی)
ترافیک کل دوره ۱۵۹ گیگابایت
ماهیانه ۳۵,۰۰۰ تومان
۳ ماهه
 
قیمت کل ۱۰۵,۰۰۰ تومان
سرعت ثابت 16Mbps
ترافیک ماهیانه (FUP)
۵۳ گیگابایت ترافیک بین‌الملل
(معادل ۱۰۶ گیگابایت ترافیک داخلی)
ترافیک کل دوره ۳۱۸ گیگابایت
ماهیانه ۴۰,۰۰۰ تومان
۶ ماهه
 
قیمت کل ۲۴۰,۰۰۰ تومان
سرعت ثابت 16Mbps
ترافیک ماهیانه (FUP)
۸۰ گیگابایت ترافیک بین‌الملل
(معادل ۱۶۰ گیگابایت ترافیک داخلی)
ترافیک کل دوره ۹۶۰ گیگابایت
ماهیانه ۵۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ماهه
 
قیمت کل ۶۰۰,۰۰۰ تومان


توضیحات

 • پس از خرید و یا در طی دوره امکان عودت سرویس وجود ندارد.
 • نامه جمع‌آوری ۳ روز پس از عدم تمدید سرویس به مخابرات ارسال می‌گردد.
 • سرعت اتصال نهایی با توجه به سرویس انتخابی و بر اساس کیفیت خط تلفن و فاصله شما تا مرکز مخابراتی معین خواهد شد.
 • هزینه دایری و تخلیه خطوط مشترکین توسط شرکت مخابرات ایران بر اساس مصوبه ۲۳۷ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبلغ ۱۲.۰۰۰ تومان خواهد بود که در هنگام برقراری سرویس، به قیمت سرویس و بسته‌ها اضافه خواهد شد.
 • در صورت درخواست مشترک، هزینه نصب حضوری بر اساس مصوبه ۲۳۷ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ۱۵,۰۰۰ تومان می‌باشد. 
 • به کلیه مبالغ فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده اضافه خواهد شد.
 • این سرویس‌ها دارای ساعت رایگان یا نیم‌بها نمی‌باشند.
 • ترافیک باقیمانده (شامل ترافیک خود سرویس و ترافیک اضافه خریداری‌شده در طول دوره) قابل‌انتقال به دوره بعدی نیست.
 • در صورت اتمام حجم سرویس‌های «غیرحجمی»، هزینه ترافیک اضافه به ازای هر گیگ ۲,۰۰۰ تومان خواهد بود.

ترافیک اضافه

ترافیک اضافه
۱ گیگابایت ترافیک بین‌الملل
(معادل ۲ گیگابایت ترافیک داخلی)
۲,۰۰۰ تومان
ترافیک اضافه
۳ گیگابایت ترافیک بین‌الملل
(معادل ۶ گیگابایت ترافیک داخلی)
۶,۰۰۰ تومان
ترافیک اضافه
۵ گیگابایت ترافیک بین‌الملل
(معادل ۱۰ گیگابایت ترافیک داخلی)
۱۰,۰۰۰ تومان
ترافیک اضافه
۱۱ گیگابایت ترافیک بین‌الملل
(معادل ۲۲ گیگابایت ترافیک داخلی)
۲۰,۰۰۰ تومان

توضیحات

 • در هر یک از بسته‌های ترافیکی، ترافیک بر اساس ترافیک بین‌الملل اعلام شده است که نسبت مصرف ترافیک داخلی به بین‌الملل ۱ به ۲ است؛ برای مثال در بسته «۵ گیگابایت ترافیک بین‌الملل در صورتی که تمایل داشته باشید تماما از ترافیک بین‌المللی استفاده کنید، می توانید ۵ گیگ ترافیک بین‌الملل استفاده کنید، یا در صورتی که تمایل داشته باشید تماما از ترافیک داخلی (لیست سایتهای دارای ترافیک داخلی) استفاده کنید، می توانید ۱۰ گیگ ترافیک داخلی استفاده کنید، و یا بصورت ترکیبی از ترافیک داخلی و بین‌الملل استفاده کنید، به هر نسبت دلخواه؛ برای مثال ۲ گیگ ترافیک بین‌الملل به همراه ۶ گیگ ترافیک داخلی استفاده کنید
 • هزینه خرید ترافیک اضافه بر اساس مصوبه ۲۶۶ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می‌باشد.
 • به کلیه مبالغ فوق، ۹ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده اضافه خواهد شد.
 • این سرویس قابل تمدید نمی‌باشد، به این معنی که ترافیک باقیمانده قابل‌انتقال به دوره بعدی نیست.
 • پس از انتخاب این سرویس، امکان عودت سرویس پس از خرید و یا در طی دوره وجود ندارد. کل ترافیک سرویس در ابتدای خرید اضافه می‌گردد. نامه جمع‌آوری 3 روز پس از عدم تمدید سرویس به مخابرات ارسال می‌گردد.

فشفشه

فشفشه، بسته‌های ترافیک حجمی با مهلت استفاده‌ی محدود است که بر روی سرویس مشترکین های‌وب فعال می‌شود. با فشفشه می‌توان در مدت‌ زمانی مشخص، حجم بالایی از ترافیک را بدون افت سرعت و با قیمتی مناسب استفاده نمود.

در این بسته ترافیکی، نسبت مصرف ترافیک بین‌الملل به داخلی ۲ است؛ برای مثال: در فشفشه ۱۰ گیگ، در صورتی که تمایل داشته باشید تماما از ترافیک بین‌المللی استفاده کنید، می توانید ۱۰ گیگ ترافیک بین‌الملل استفاده کنید، یا در صورتی که تمایل داشته باشید تماما از ترافیک داخلی (سایت های منتخب) استفاده کنید، می توانید ۲۰ گیگ ترافیک داخلی استفاده کنید، و یا بصورت ترکیبی از ترافیک داخلی و بین‌الملل استفاده کنید، به هر نسبت دلخواه.


با بسته ترافیکی فشفشه دیگر نیاز نیست فقط شب ها دانلود کنید


فشفشه ۱ روزه
۴ گیگابایت ترافیک بین‌الملل
(معادل ۸ گیگابایت ترافیک داخلی)

در هنگام فعال سازی این فشفشه بایستی حداقل ۲ روز از زمان سرویس شما باقی مانده باشد

۴,۰۰۰ تومان
فشفشه ۷ روزه
۱۰ گیگابایت ترافیک بین‌الملل
(معادل ۲۰ گیگابایت ترافیک داخلی)

در هنگام فعال سازی این فشفشه بایستی حداقل ۸ روز از زمان سرویس شما باقی مانده باشد

۱۰,۰۰۰ تومان
فشفشه ۱۵ روزه
۳۰ گیگابایت ترافیک بین‌الملل
(معادل ۶۰ گیگابایت ترافیک داخلی)

در هنگام فعال سازی این فشفشه بایستی حداقل ۱۶ روز از زمان سرویس شما باقی مانده باشد

۳۰,۰۰۰ تومان
فشفشه ۳۰ روزه
۵۰ گیگابایت ترافیک بین‌الملل
(معادل ۱۰۰ گیگابایت ترافیک داخلی)

در هنگام فعال سازی این فشفشه بایستی حداقل ۳۱ روز از زمان سرویس شما باقی مانده باشد

۵۰,۰۰۰ تومانتوضیحات

 • به کلیه مبالغ فوق، ۹ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده اضافه خواهد شد.
 • پس از انتخاب این سرویس، امکان عودت سرویس پس از خرید و یا در طی دوره وجود ندارد. کل ترافیک سرویس در ابتدای خرید اضافه می‌گردد. نامه جمع‌آوری 3 روز پس از عدم تمدید سرویس به مخابرات ارسال می‌گردد.

نیترو پلاس

نیترو پلاس‌ها که به سه دسته: سه ساعته، ۱روزه و ۳روزه تقسیم میشوند، جهت افزایش سرعت سرویس‌های غیرحجمی طراحی شده اند و علاوه بر افزایش سرعت سرویس برای زمانی مشخص دارای ترافیک هم هستند.

نکته قابل‌توجه در استفاده از این سرویس این است که، در صورتیکه فشفشه یا نیتروپلاس فعال نداشته باشید نیتروپلاس خریداری شده به صورت آنی پس از خرید فعال خواهد شد. در غیر اینصورت اگر در حال استفاده از نیتروپلاس دیگری باشید، نیتروپلاس خریداری شده به صورت کد تخفیف در پنل شما ذخیره خواهد شد. همچنین اگر در حال استفاده از فشفشه باشید، کد مربوط به سرعت نیتروپلاس خریداری شده به صورت آنی فعال شده و کد مربوط به ترافیک آن به صورت کد تخفیف در پنل شما ذخیره خواهد شد.

در کلیه نیترو پلاس ها، سرعت پایه در افزایش سرعت برابر با سرعت نیترو می‌باشد.

نیترو پلاس های ۳ ساعته

سرعت اتصال 4Mbps
نیترو پلاس ۳ ساعته
با خرید این نیتروپلاس به مدت ۳ ساعت، سرعت اتصال شما به 4Mbps افزایش می یابد.
۱۵۰ تومان
ترافیک کل دوره ۳۷۵ مگابایت (بین‌الملل)
(معادل ۰.۷۵ گیگابایت ترافیک داخلی)
سرعت اتصال 8Mbps
نیترو پلاس ۳ ساعته
با خرید این نیتروپلاس به مدت ۳ ساعت، سرعت اتصال شما به 8Mbps افزایش می یابد.
۲۰۰ تومان
ترافیک کل دوره ۶۲۵ مگابایت (بین‌الملل)
(معادل ۱.۲۵ گیگابایت ترافیک داخلی)
سرعت اتصال 16Mbps
نیترو پلاس ۳ ساعته
با خرید این نیتروپلاس به مدت ۳ ساعت، سرعت اتصال شما به 16Mbps افزایش می یابد.
۳۰۰ تومان
ترافیک کل دوره ۱.۱۲۵ گیگابایت (بین‌الملل)
(معادل ۲.۲۵ گیگابایت ترافیک داخلی)


نیترو پلاس های ۱ روزه

سرعت اتصال 8Mbps
نیترو پلاس ۱ روزه
با خرید این نیتروپلاس به مدت ۱ روز، سرعت اتصال شما به 8Mbps افزایش می یابد.
۱,۶۰۰ تومان
ترافیک کل دوره ۴.۳۷۵ گیگابایت (بین‌الملل)
(معادل ۸.۷۵ گیگابایت ترافیک داخلی)
سرعت اتصال 16Mbps
نیترو پلاس ۱ روزه
با خرید این نیتروپلاس به مدت ۱ روز، سرعت اتصال شما به 16Mbps افزایش می یابد.
۲,۶۰۰ تومان
ترافیک کل دوره ۹.۱۲۵ گیگابایت (بین‌الملل)
(معادل ۱۸.۲۵ گیگابایت ترافیک داخلی)


نیترو پلاس های ۳ روزه

سرعت اتصال 4Mbps
نیترو پلاس ۳ روزه
با خرید این نیتروپلاس به مدت ۳ روز، سرعت اتصال شما به 4Mbps افزایش می یابد.
۴,۰۰۰ تومان
ترافیک کل دوره ۸ گیگابایت (بین‌الملل)
(معادل ۱۶ گیگابایت ترافیک داخلی)
سرعت اتصال 8Mbps
نیترو پلاس ۳ روزه
با خرید این نیتروپلاس به مدت ۳ روز، سرعت اتصال شما به 8Mbps افزایش می یابد.
۵,۰۰۰ تومان
ترافیک کل دوره ۱۳ گیگابایت (بین‌الملل)
(معادل ۲۶ گیگابایت ترافیک داخلی)
سرعت اتصال 16Mbps
نیترو پلاس ۳ روزه
با خرید این نیتروپلاس به مدت ۳ روز، سرعت اتصال شما به 16Mbps افزایش می یابد.
۸,۰۰۰ تومان
ترافیک کل دوره ۲۷.۵ گیگابایت (بین‌الملل)
(معادل ۵۵ گیگابایت ترافیک داخلی)
بررسی شماره تلفن
جست و جو

جهت بررسی قابلیت ارائه خدمات ADSL2+ لطفا شماره تلفن و شماره تلفن همراه خود را وارد نمایید.

panel khanegi