• قیمت: 7,500 تومان
  • به مبلغ اعلامی، 9% مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد.
  • ترافیک خریداری شده پس از پرداخت، اضافه می گردد.
  • این ترافیک فقط مختص سرویس‌های غیرحجمی است که با قیمت هر گیگ 1,500 تومان محاسبه شده است.
  • ترافیک باقیمانده سرویس شما (شامل ترافیک خود سرویس و ترافیک اضافه خریداری شده در طول دوره) قابل انتقال به دوره بعدی نیست.
  • پس از انتخاب این ترافیک، امکان عودت آن وجود ندارد.