• قیمت: ۲۰.۰۰۰ تومان
  • به مبلغ اعلامی، ۹% مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد.
  • ترافیک خریداری شده پس از پرداخت، اضافه می گردد.
  • ترافیک باقیمانده سرویس شما (شامل ترافیک خود سرویس و ترافیک اضافه خریداری شده در طول دوره) قابل انتقال به دوره بعدی نیست.
  • پس از انتخاب این ترافیک، امکان عودت آن وجود ندارد.
  • در این بسته ترافیکی، نسبت مصرف ترافیک بین‌الملل به داخلی 2 است؛ برای مثال: در بسته ترافیکی 1 گیگ عادی، درصورتی که تمایل داشته باشید تماما از ترافیک بین‌المللی استفاده کنید، می‌توانید 1 گیگ ترافیک بین‌الملل استفاده کنید، یا درصورتی که تمایل داشته باشید تماما از ترافیک داخلی (سایت‌های منتخب) استفاده کنید، می‌توانید 2 گیگ ترافیک داخلی استفاده کنید، و یا بصورت ترکیبی از ترافیک داخلی و بین‌الملل استفاده کنید، به هر نسبت دلخواه.