• قیمت: ۲۰.۰۰۰ تومان
  • به مبلغ اعلامی، ۹% مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد.
  • ترافیک خریداری شده پس از پرداخت، اضافه می گردد.
  • ترافیک باقیمانده سرویس شما (شامل ترافیک خود سرویس و ترافیک اضافه خریداری شده در طول دوره) قابل انتقال به دوره بعدی نیست.
  • پس از انتخاب این ترافیک، امکان عودت آن وجود ندارد.