محاسبه ترافیک داخلی مشترکین های‌وب 

محاسبه ترافیک داخلی مشترکین سرویس‌های ADSL های‌وب، که سرویس جدید از ۶ مهرماه ۱۳۹۷ خریداری نمایند دچار تغییر خواهد شد؛ لازم به ذکر است این تغییر برای سرویس‌هایی که قبل از ۶ مهرماه خریداری شده باشند اعمال نخواهد شد و این سرویس‌ها تا پایان مهلت خود با همان نرخ قبلی (۱ به ۴) محاسبه ترافیک داخلی را انجام خواهند داد؛ همچنین تعداد سایتهای مشمول ترافیک داخلی به ۱۳۵۷ سایت افزایش پیدا کرده است.

مثال نسبت مصرف ترافیک داخلی به بین‌الملل از ۱ به ۴، به ۱ به ۲:  
در سرویس «سرعت ثابت ۱۶Mbps یکماهه» که سقف حجم ترافیک ماهیانه (FUP) آن ۵۰۰ گیگ است که:
در صورتی که تمایل داشته باشید تماما از ترافیک بین‌المللی استفاده کنید، می توانید ۵۰۰ گیگ ترافیک بین‌الملل استفاده کنید،
یا در صورتی که تمایل داشته باشید تماما از ترافیک داخلی استفاده کنید، می توانید ۱.۰۰۰ گیگ ترافیک داخلی استفاده کنید،
و یا بصورت ترکیبی از ترافیک داخلی و بین‌الملل استفاده کنید، به هر نسبت دلخواه؛ برای مثال ۴۰۰ گیگ ترافیک بین‌الملل به همراه ۲۰۰ گیگ ترافیک داخلی استفاده کنید. 

  • ترافیک داخلی
  • های‌وب
  • های وب
  • hiweb
شهریور 18, 1397