اطلاعیه لغو مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت داده گستر عصرنوین (سهامی عام) به شماره ثبت 7925 و شناسه ملی 10102541065


1

پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد به شماره 4769 مورخ 14/09/1398 بدینوسیله به اطلاع کلیه صاحبان سهام شرکت داده¬گستر عصر نوین (سهامی عام) می¬رساند که مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دعوت شده برای روز چهارشنبه مورخ 27/09/1398 لغو و تاریخ برگزاری مجمع مزبور متعاقباً آگهی خواهد شد.هیأت مدیره شرکت داده گستر عصر نوین (سهامی عام)

آذر 25, 1398