تعرفه سرویس ها (این پیشنهادات تا تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۳۱ معتبربوده‌اند)


برای کسب اطلاع از قیمت‌گذاری‌های‌جدید کلیک ‌کنید


8 Mbps تا

ترافیک کل دوره
(GB)
ترافیک ماهیانه
(GB)
بازه رایگان هزینه کل سرویس
(تومان)
هزینه ماهیانه
(تومان)
هدیه ثبت نام اولیه
۱ ماهه
2 up to 8 Mbps
۳ ۳ ــ ۲۱،۰۰۰ ۲۱،۰۰۰ مودم وایرلس به قیمت (۸۰،۰۰۰) ۷۶،۰۰۰ تومان
یا
مودم کابلی به قیمت (۴۸،۰۰۰) ۴۳،۵۰۰ تومان
۱ ماهه
1 up to 8 Mbps
۸ ۸ ــ ۳۰،۰۰۰ ۳۰،۰۰۰ مودم وایرلس به قیمت (۸۰،۰۰۰) ۷۲،۰۰۰ تومان
یا
مودم کابلی به قیمت (۴۸،۰۰۰) ۳۷،۵۰۰ تومان
یا
2GB ترافیک به ارزش ۷،۲۰۰ تومان
۳ ماهه
1 up to 8 Mbps
۳ ۱ ــ ۳۰،۰۰۰ ۱۰،۰۰۰ مودم وایرلس به قیمت (۸۰،۰۰۰) ۷۲،۰۰۰ تومان
یا
مودم کابلی به قیمت (۴۸،۰۰۰) ۳۷،۵۰۰ تومان
یا
2GB ترافیک به ارزش ۷،۲۰۰ تومان
۳ ماهه
1 up to 8 Mbps
۹ ۳ ــ ۴۸،۰۰۰ ۱۶،۰۰۰ مودم وایرلس به قیمت (۸۰،۰۰۰) ۶۸،۰۰۰ تومان
یا
مودم کابلی به قیمت (۴۸،۰۰۰) ۳۶،۰۰۰ تومان
یا
2GB ترافیک به ارزش ۷،۲۰۰ تومان
۳ ماهه
1 up to 8 Mbps
۲۴ ۸ ــ ۷۸،۰۰۰ ۲۶،۰۰۰ مودم وایرلس به قیمت (۸۰،۰۰۰) ۶۰،۰۰۰ تومان
یا
مودم کابلی به قیمت (۴۸،۰۰۰) ۲۶،۵۰۰ تومان
یا
5GB ترافیک به ارزش ۱۸،۰۰۰ تومان
۳ ماهه
2 up to 8 Mbps
۴۸ ۱۶ ــ ۱۳۸،۰۰۰ ۴۶،۰۰۰ مودم وایرلس به قیمت (۸۰،۰۰۰) ۴۰،۰۰۰ تومان
یا
مودم کابلی به قیمت (۴۸،۰۰۰) ۷،۲۰۰ تومان
یا
15GB ترافیک به ارزش ۴۸،۰۰۰ تومان

4 Mbps تا

ترافیک
کل دوره
(GB)
ترافیک
ماهیانه
(GB)
بازه رایگان هزینه کل سرویس
(تومان)
هزینه ماهیانه
(تومان)
هدیه ثبت نام اولیه
۶ ماهه ۱۲ ۲ ــ ۱۳۷،۶۰۰ ۲۲،۹۳۳ مودم کابلی به قیمت ۴۸،۰۰۰ تومان رایگان
۶ ماهه ۲۴ ۴ ــ ۱۶۴،۸۰۰ ۲۷،۴۶۶ مودم وایرلس به قیمت (۸۰،۰۰۰) ۷۶،۰۰۰ تومان
یا
مودم کابلی به قیمت (۴۸،۰۰۰) ۴۵،۵۰۰ تومان
۱ ساله ۲۴ ۲ ــ ۲۶۵،۶۰۰ ۲۲،۱۳۳ مودم وایرلس به قیمت ۸۰،۰۰۰ تومان رایگان

2 Mbps تا

ترافیک
کل دوره
(GB)
ترافیک
ماهیانه
(GB)
بازه رایگان هزینه کل سرویس
(تومان)
هزینه ماهیانه
(تومان)
هدیه ثبت نام اولیه
۱ ماهه ۲ ۲ ــ ۱۶،۹۰۰ ۱۶،۹۰۰ مودم وایرلس به قیمت (۸۰،۰۰۰) ۷۶،۰۰۰ تومان
یا
مودم کابلی به قیمت (۴۸،۰۰۰) ۴۵،۵۰۰ تومان
۱ ماهه ۸ ۸ ــ ۳۴،۴۰۰ ۳۴،۴۰۰ مودم وایرلس به قیمت (۸۰،۰۰۰) ۷۶،۰۰۰ تومان
یا
مودم کابلی به قیمت (۴۸،۰۰۰) ۴۵،۵۰۰ تومان
۳ ماهه ۶ ۲ ــ ۵۵،۰۰۰ ۱۸،۳۳۳ مودم وایرلس به قیمت (۸۰،۰۰۰) ۷۶،۰۰۰ تومان
یا
مودم کابلی به قیمت (۴۸،۰۰۰) ۴۵،۵۰۰ تومان
۳ ماهه ۱۸ ۶ ــ ۸۷،۲۰۰ ۲۹،۰۰۰ مودم وایرلس به قیمت (۸۰،۰۰۰) ۷۶،۰۰۰ تومان
یا
مودم کابلی به قیمت (۴۸،۰۰۰) ۳۸،۵۰۰ تومان
یا
5GB ترافیک به ارزش ۱۸،۰۰۰ تومان
۶ ماهه ۱۲ ۲ ــ ۱۰۸،۸۰۰ ۱۸،۱۳۳ مودم وایرلس به قیمت (۸۰،۰۰۰) ۷۶،۰۰۰ تومان
یا
مودم کابلی به قیمت (۴۸،۰۰۰) ۳۸،۵۰۰ تومان
یا
5GB ترافیک به ارزش ۱۸،۰۰۰ تومان
۶ ماهه ۲۴ ۴ ــ ۱۳۶،۰۰۰ ۲۲،۶۶۶ مودم وایرلس به قیمت (۸۰،۰۰۰) ۶۴،۰۰۰ تومان
یا
مودم کابلی به قیمت (۴۸،۰۰۰) ۲۶،۵۰۰ تومان
یا
10GB ترافیک به ارزش ۳۲،۰۰۰ تومان
۱ ساله ۲۴ ۲ ــ ۲۰۸،۰۰۰ ۱۷،۳۳۳ مودم وایرلس به قیمت (۸۰،۰۰۰) ۶۴،۰۰۰ تومان
یا
مودم کابلی به قیمت (۴۸،۰۰۰) ۲۶،۵۰۰ تومان
یا
10GB ترافیک به ارزش ۳۲،۰۰۰ تومان
۱ ساله ۳۶ ۳ ــ ۲۳۲،۰۰۰ ۱۹،۳۳۳ مودم وایرلس به قیمت (۸۰،۰۰۰) ۴۴،۰۰۰ تومان
یا
مودم کابلی به قیمت (۴۸،۰۰۰) تومان رایگان
یا
15GB ترافیک به ارزش ۴۸،۰۰۰ تومان

1 Mbps تا

ترافیک
کل دوره
(GB)
ترافیک
ماهیانه
(GB)
بازه رایگان هزینه کل سرویس
(تومان)
هزینه ماهیانه
(تومان)
هدیه ثبت نام اولیه
۱ ماهه ۲ ۲ ــ ۱۲،۹۰۰ ۱۲،۹۰۰ مودم وایرلس به قیمت (۸۰،۰۰۰) ۷۶،۰۰۰ تومان
یا
مودم کابلی به قیمت (۴۸،۰۰۰) ۴۵،۵۰۰ تومان
۱ ماهه ۳ ۳ ۴ صبح
تا
۷ صبح
۱۸،۳۰۰ ۱۸،۳۰۰ مودم وایرلس به قیمت (۸۰،۰۰۰) ۷۶،۰۰۰ تومان
یا
مودم کابلی به قیمت (۴۸،۰۰۰) ۴۵،۵۰۰ تومان
۱ ماهه ۸ ۸ ۴ صبح
تا
۷ صبح
۲۹،۹۰۰ ۲۹،۹۰۰ مودم وایرلس به قیمت (۸۰،۰۰۰) ۷۶،۰۰۰ تومان
یا
مودم کابلی به قیمت (۴۸،۰۰۰) ۴۵،۵۰۰ تومان
۳ ماهه ۶ ۲ ــ ۴۳،۳۰۰ ۱۴،۴۳۰ مودم وایرلس به قیمت (۸۰،۰۰۰) ۷۶،۰۰۰ تومان
یا
مودم کابلی به قیمت (۴۸،۰۰۰) ۴۵،۵۰۰ تومان
۳ ماهه ۱۲ ۴ ۴ صبح
تا
۷ صبح
۵۹،۳۰۰ ۱۹،۷۶۰ مودم وایرلس به قیمت (۸۰،۰۰۰) ۷۶،۰۰۰ تومان
یا
مودم کابلی به قیمت (۴۸،۰۰۰) ۴۵،۵۰۰ تومان
۳ ماهه ۱۸ ۶ ۴ صبح
تا
۷ صبح
۷۳،۷۰۰ ۲۴،۵۶۶ مودم وایرلس به قیمت (۸۰،۰۰۰) ۷۶،۰۰۰ تومان
یا
مودم کابلی به قیمت (۴۸،۰۰۰) ۴۵،۵۰۰ تومان
۶ ماهه ۱۲ ۲ ــ ۸۱،۸۰۰ ۱۳،۶۳۳ مودم وایرلس به قیمت (۸۰،۰۰۰) ۷۶،۰۰۰ تومان
یا
مودم کابلی به قیمت (۴۸،۰۰۰) ۴۵،۵۰۰ تومان
۶ ماهه ۲۴ ۴ ۴ صبح
تا
۷ صبح
۱۰۹،۰۰۰ ۱۸،۱۶۶ مودم وایرلس به قیمت (۸۰،۰۰۰) ۷۶،۰۰۰ تومان
یا
مودم کابلی به قیمت (۴۸،۰۰۰) ۳۸،۵۰۰ تومان
یا
5GB ترافیک به ارزش ۱۸،۰۰۰ تومان
۱ ساله ۲۴ ۲ ــ ۱۵۴،۰۰۰ ۱۲،۸۳۳ مودم وایرلس به قیمت (۸۰،۰۰۰) ۶۴،۰۰۰ تومان
یا
مودم کابلی به قیمت (۴۸،۰۰۰) ۲۶،۵۰۰ تومان
یا
10GB ترافیک به ارزش ۳۲،۰۰۰ تومان
۱ ساله ۳۶ ۳ ــ ۱۷۸،۰۰۰ ۱۴،۸۳۳ مودم وایرلس به قیمت (۸۰،۰۰۰) ۶۴،۰۰۰ تومان
یا
مودم کابلی به قیمت (۴۸،۰۰۰) ۲۶،۵۰۰ تومان
یا
10GB ترافیک به ارزش ۳۲،۰۰۰ تومان

512 Kbps تا

ترافیک
کل دوره
(GB)
ترافیک
ماهیانه
(GB)
بازه رایگان هزینه کل سرویس
(تومان)
هزینه ماهیانه
(تومان)
هدیه ثبت نام اولیه
۱ ماهه ۲ ۲ ــ ۱۱،۷۰۰ ۱۱،۷۰۰ مودم وایرلس به قیمت (۸۰،۰۰۰) ۷۶،۰۰۰ تومان
یا
مودم کابلی به قیمت (۴۸،۰۰۰) ۴۵،۵۰۰ تومان
۱ ماهه ۳ ۳ ۵ صبح
تا
۸ صبح
۱۵،۳۰۰ ۱۵،۳۰۰ مودم وایرلس به قیمت (۸۰،۰۰۰) ۷۶،۰۰۰ تومان
یا
مودم کابلی به قیمت (۴۸،۰۰۰) ۴۵،۵۰۰ تومان
۱ ماهه ۸ ۸ ۵ صبح
تا
۸ صبح
۲۵،۹۰۰ ۲۵،۹۰۰ مودم وایرلس به قیمت (۸۰،۰۰۰) ۷۶،۰۰۰ تومان
یا
مودم کابلی به قیمت (۴۸،۰۰۰) ۴۵،۵۰۰ تومان
۳ ماهه ۶ ۲ ــ ۳۴،۳۰۰ ۱۱،۴۳۳ مودم وایرلس به قیمت (۸۰،۰۰۰) ۷۶،۰۰۰ تومان
یا
مودم کابلی به قیمت (۴۸،۰۰۰) ۴۵،۵۰۰ تومان
۳ ماهه ۱۲ ۴ ۵ صبح
تا
۸ صبح
۵۰،۳۰۰ ۱۶،۷۶۶ مودم وایرلس به قیمت (۸۰،۰۰۰) ۷۶،۰۰۰ تومان
یا
مودم کابلی به قیمت (۴۸،۰۰۰) ۴۵،۵۰۰ تومان
۳ ماهه ۱۸ ۶ ۵ صبح
تا
۸ صبح
۶۴،۷۰۰ ۲۱،۵۶۶ مودم وایرلس به قیمت (۸۰،۰۰۰) ۷۶،۰۰۰ تومان
یا
مودم کابلی به قیمت (۴۸،۰۰۰) ۴۵،۵۰۰ تومان
۶ ماهه ۱۲ ۲ ــ ۶۳،۸۰۰ ۱۰،۶۳۳ مودم وایرلس به قیمت (۸۰،۰۰۰) ۷۶،۰۰۰ تومان
یا
مودم کابلی به قیمت (۴۸،۰۰۰) ۴۵،۵۰۰ تومان
۶ ماهه ۲۴ ۴ ۵ صبح
تا
۸ صبح
۹۱،۰۰۰ ۱۵،۱۶۶ مودم وایرلس به قیمت (۸۰،۰۰۰) ۷۶،۰۰۰ تومان
یا
مودم کابلی به قیمت (۴۸،۰۰۰) ۳۸،۵۰۰ تومان
یا
5GB ترافیک به ارزش ۱۸،۰۰۰ تومان
۱ ساله ۲۴ ۲ ــ ۱۱۸،۰۰۰ ۹،۸۳۳ مودم وایرلس به قیمت (۸۰،۰۰۰) ۶۴،۰۰۰ تومان
یا
مودم کابلی به قیمت (۴۸،۰۰۰) ۲۶،۵۰۰ تومان
یا
10GB ترافیک به ارزش ۳۲،۰۰۰ تومان
۱ ساله ۳۶ ۳ ــ ۱۴۲،۰۰۰ ۱۱،۸۳۳ مودم وایرلس به قیمت (۸۰،۰۰۰) ۶۴،۰۰۰ تومان
یا
مودم کابلی به قیمت (۴۸،۰۰۰) ۲۶،۵۰۰ تومان
یا
10GB ترافیک به ارزش ۳۲،۰۰۰ تومان

256Kbps تا

ترافیک
کل دوره
(GB)
ترافیک
ماهیانه
(GB)
بازه رایگان هزینه کل سرویس
(تومان)
هزینه ماهیانه
(تومان)
هدیه ثبت نام اولیه
۱ ماهه ۲ ۲ ــ ۱۰،۲۰۰ ۱۰،۲۰۰ مودم وایرلس به قیمت (۸۰،۰۰۰) ۷۶،۰۰۰ تومان
یا
مودم کابلی به قیمت (۴۸،۰۰۰) ۴۵،۵۰۰ تومان
۱ ماهه ۳ ۳ ۲ صبح
تا
۵ صبح
۱۳،۸۰۰ ۱۳،۸۰۰ مودم وایرلس به قیمت (۸۰،۰۰۰) ۷۶،۰۰۰ تومان
یا
مودم کابلی به قیمت (۴۸،۰۰۰) ۴۵،۵۰۰ تومان
۱ ماهه ۸ ۸ ۲ صبح
تا
۵ صبح
۲۲،۹۰۰ ۲۲،۹۰۰ مودم وایرلس به قیمت (۸۰،۰۰۰) ۷۶،۰۰۰ تومان
یا
مودم کابلی به قیمت (۴۸،۰۰۰) ۴۵،۵۰۰ تومان
۳ ماهه ۶ ۲ ــ ۲۹،۸۰۰ ۹،۹۳۳ مودم وایرلس به قیمت (۸۰،۰۰۰) ۷۶،۰۰۰ تومان
یا
مودم کابلی به قیمت (۴۸،۰۰۰) ۴۵،۵۰۰ تومان
۳ ماهه ۱۲ ۴ ۲ صبح
تا
۵ صبح
۴۵،۵۰۰ ۱۵،۱۶۶ مودم وایرلس به قیمت (۸۰،۰۰۰) ۷۶،۰۰۰ تومان
یا
مودم کابلی به قیمت (۴۸،۰۰۰) ۴۵،۵۰۰ تومان
۶ ماهه ۱۲ ۲ ــ ۵۴،۸۰۰ ۹،۱۳۳ مودم وایرلس به قیمت (۸۰،۰۰۰) ۷۶،۰۰۰ تومان
یا
مودم کابلی به قیمت (۴۸،۰۰۰) ۴۵،۵۰۰ تومان
۶ ماهه ۲۴ ۴ ۲ صبح
تا
۵ صبح
۸۲،۰۰۰ ۱۳،۶۶۶ مودم وایرلس به قیمت (۸۰،۰۰۰) ۷۶،۰۰۰ تومان
یا
مودم کابلی به قیمت (۴۸،۰۰۰) ۳۸،۵۰۰ تومان
یا
5GB ترافیک به ارزش ۱۸،۰۰۰ تومان
۱ ساله ۲۴ ۲ ــ ۱۰۰،۰۰۰ ۸،۳۳۳ مودم وایرلس به قیمت (۸۰،۰۰۰) ۷۶،۰۰۰ تومان
یا
مودم کابلی به قیمت (۴۸،۰۰۰) ۳۸،۵۰۰ تومان
یا
5GB ترافیک به ارزش ۱۸،۰۰۰ تومان
۱ ساله ۳۶ ۳ ــ ۱۲۴،۰۰۰ ۱۰،۳۳۳ مودم وایرلس به قیمت (۸۰،۰۰۰) ۶۴،۰۰۰ تومان
یا
مودم کابلی به قیمت (۴۸،۰۰۰) ۲۶،۵۰۰ تومان
یا
10GB ترافیک به ارزش ۳۲،۰۰۰ تومان

128Kbps تا

ترافیک
کل دوره
(GB)
ترافیک
ماهیانه
(GB)
بازه رایگان هزینه کل سرویس
(تومان)
هزینه ماهیانه
(تومان)
هدیه ثبت نام اولیه
۱ ماهه ۲ ۲ ــ ۹،۴۵۰ ۹،۴۵۰ مودم وایرلس به قیمت (۸۰،۰۰۰) ۷۶،۰۰۰ تومان
یا
مودم کابلی به قیمت (۴۸،۰۰۰) ۴۵،۵۰۰ تومان
۱ ماهه ۳ ۳ ۲ صبح
تا
۵ صبح
۱۲،۹۰۰ ۱۲،۹۰۰ مودم وایرلس به قیمت (۸۰،۰۰۰) ۷۶،۰۰۰ تومان
یا
مودم کابلی به قیمت (۴۸،۰۰۰) ۴۵،۵۰۰ تومان
۳ ماهه ۶ ۲ ــ ۲۷،۵۰۰ ۹،۱۶۶ مودم وایرلس به قیمت (۸۰،۰۰۰) ۷۶،۰۰۰ تومان
یا
مودم کابلی به قیمت (۴۸،۰۰۰) ۴۵،۵۰۰ تومان
۳ ماهه ۱۲ ۴ ۲ صبح
تا
۵ صبح
۴۳،۵۰۰ ۱۴،۵۰۰ مودم وایرلس به قیمت (۸۰،۰۰۰) ۷۶،۰۰۰ تومان
یا
مودم کابلی به قیمت (۴۸،۰۰۰) ۴۵،۵۰۰ تومان
۳ ماهه ۱۸ ۶ ۲ صبح
تا
۵ صبح
۵۷،۵۰۰ ۱۹،۱۶۶ مودم وایرلس به قیمت (۸۰،۰۰۰) ۷۶،۰۰۰ تومان
یا
مودم کابلی به قیمت (۴۸،۰۰۰) ۴۵،۵۰۰ تومان
۶ ماهه ۱۲ ۲ ــ ۵۰،۳۰۰ ۸،۳۸۳ مودم وایرلس به قیمت (۸۰،۰۰۰) ۷۶،۰۰۰ تومان
یا
مودم کابلی به قیمت (۴۸،۰۰۰) ۴۵،۵۰۰ تومان
۶ ماهه ۲۴ ۴ ۲ صبح
تا
۵ صبح
۷۷،۵۰۰ ۱۲،۹۱۶ مودم وایرلس به قیمت (۸۰،۰۰۰) ۷۶،۰۰۰ تومان
یا
مودم کابلی به قیمت (۴۸،۰۰۰) ۳۸،۵۰۰ تومان
یا
5GB ترافیک به ارزش ۱۸،۰۰۰ تومان
۱ ساله ۲۴ ۲ ــ ۹۱،۰۰۰ ۷،۵۸۳ مودم وایرلس به قیمت (۸۰،۰۰۰) ۷۶،۰۰۰ تومان
یا
مودم کابلی به قیمت (۴۸،۰۰۰) ۳۸،۵۰۰ تومان
یا
5GB ترافیک به ارزش ۱۸،۰۰۰ تومان
۱ ساله ۳۶ ۳ ــ ۱۱۵،۰۰۰ ۹،۵۸۳ مودم وایرلس به قیمت (۸۰،۰۰۰) ۶۴،۰۰۰ تومان
یا
مودم کابلی به قیمت (۴۸،۰۰۰) ۲۶،۵۰۰ تومان
یا
10GB ترافیک به ارزش ۳۲،۰۰۰ تومان
شماره تاییدیه : ۱۰۲/۵۱۷۱۵
تاریخ : ۱۳۹۵/۰۳/۳۱
بازه زمانی تا : ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

(تاییدیه طرح تشویقی دریافتی از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی)
  • منظور از ترافیک هر دوره، مجموع ترافیک دریافتی در آن دوره است و ترافیک ارسال رایگان در نظر گرفته می‌شود.
  • در صورت انتخاب سرویس با دوره های زمانی بیش از یک ماه ، ترافیک هر ماه به صورت جداگانه و در فواصل 30 روزه و در ابتدای آن دوره در حساب شما اعمال می گردد. برای آگاهی بیشتر از زمان اعمال ترافیک به پنل کاربری خود مراجعه نمایید.
  • سرعت اتصال نهایی با توجه به سرویس انتخابی و بر اساس کیفیت خط تلفن و فاصله شما تا مرکز مخابراتی معین خواهد شد. بااین‌حال های‌وب در راستای حفظ حقوق مشتریان، درصورتی‌که بعد از برقراری سرویس 8Mbps، حداقل سرعت امکان‌پذیر نباشد، مبلغ پرداخت‌شده برای خرید سرویس را عودت خواهد داد. حداقل سرعت برای کلیه سرویس‌های 8 مگ، 1Mbp است.
  • هزینه دایری و تخلیه خطوط مشترکین توسط شرکت مخابرات ایران (مطابق مصوبه جلسه ۱-۱۵۲ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات)، ۵٫۰۰۰ تومان است که به قیمت سرویس‌ها اضافه خواهد شد.

هزینه ی ترافیک اضافه
 
میزان ترافیک 1GB 3GB 5GB 10GB 20GB 50GB 100GB
قیمت (تومان) ۳،۶۰۰ ۱۰،۸۰۰ ۱۸،۰۰۰ ۳۲،۰۰۰ ۵۶،۰۰۰ ۱۱۲،۰۰۰ ۱۹۲،۰۰۰

واحد فروش با تلفن سراسری ۱۵۶۵ همه روزه از ساعت ۸ الی ۲۴ آماده پاسخگویی به سوالات و راهنمایی شما جهت خرید بسته ها و سرویس ها می باشد.

نحوه ی خرید
فرم استعلام شماره تلفن