آشنایی

موافقت نامه سطح خدمات يك قرارداد دو جانبه برای تضمین پارامترهای کیفیت خدمات توافق شده برای مشتریان است. پارامترهای کیفیت خدمات عبارتند از:

پهنای باند تضمین شده : حداقل پهنای باند اختصاص به مشترک با اعمال ضریب تسهیم.

تأخیر : متوسط زمانی که طول می کشد تا یه بسته IP در شبکه خدمت دهنده از پورت مشتری تا نقطه انتهایی شبکه خدمت دهنده برسد.

ميزان تلفات بسته ها : به ميانگين گم شدن و يا از دست رفتن بسته هاي IP در طول شبكه خدمت دهنده اطلاق مي¬شود.

برای اطلاع از موارد فوق می توانید از سامانه سنجش سرعت در سایت استفاده فرمایید.

دقیقه
دقیقه
%
دقیقه
میلی ثانیه
دقیقه
Kbps
دقیقه
تومان
Kbps