ویدئوی آموزشی سربرگ «ابطال سرویس» در پنلبرای ابطال سرویس در سربرگ «گزارش بسته ها»، با انتخاب سرویس مورد نظر گرینه ابطال سرویس نمایش داده می شود و پس از انتخاب گزینه ابطال سرویس و تایید آن تمام سرویسهای فعال مشترک شامل سرویس پایه، فشفشه، نیترو، ترافیک و خدمات ابطال میگردد و مشترک میتواند سرویس جدید را فعال کند.
مبلغ باقیمانده از خدمات با توجه به مدت زمان باقی مانده از سرویس بصورت بستانکاری در پنل اضافه میگردد.

042-min  

043-min  


 
  • های وب
  • پنل کاربری
  • hiweb
ارديبهشت 20, 1399